BANKACILIK DÜZENELEME VE DENETLEME KURULU KARARI


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Krurumundan:


Karar Sayısı: 6831

Karar Tarihi: 07/04/2016


Kurul Başkanlığından 06.02.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 06.04.2016 tarih ve 12509071-113-E.9266 sayılı yazılı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;


- Moka Ödeme Kuruluşu A.Ş.'ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkut Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14 üncü maddedisinin birinci fıkrası ile 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,


- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verilmiştir.